• darkblurbg

Toelichting contourendocument collectief pensioen

Hieronder treft u een toelichting per onderdeel van de inventarisatie.

1. Kennis en ervaring

Het tweede pijler pensioensysteem zijn de pensioenafspraken tussen werkgever en werknemer(s) bovenop de eerste pijler. De sociale verzekeringen vanuit de overheid (basisvoorzieningen) in de eerste pijler voorzien in een sociaal minimum waar je niet afhankelijk van wilt zijn. Belangrijke basis hierbij is dat 

 

Pensioen bestaat globaal uit de volgende pensioensystemen:

  1. Uitkeringssysteem; middelloon en eindloon, de uitkeringen worden toegezegd. In ieder jaar moet de toekomstige pensioenuitkering o.b.v. pensioengrondslag x opbouwpercentage rentedragend worden gefinancierd. De hoogte van de premie is afhankelijk van de gehanteerde rekenrente-, sterfte- en kostengrondslagen. Bij een lage marktrente -zoals nu de afgelopen jaren- zijn de premies hierdoor erg hoog.
  2. Premiesysteem; beschikbare premie, de premies worden toegezegd. Ieder jaar krijgt de werknemer een premie beschikbaar gesteld o.b.v. pensioengrondslag x beschikbaar premiepercentage. In feite wordt alleen de financiering toegezegd en niet het pensioen zelf. Voor het ouderdomspensioen is de hoogte van de pensioengrondslag

Doelstellingen

Veel werknemers denken een pensioen van 70% van het laatstverdiende salaris te behalen. In de praktijk wordt dat vaak niet gehaald en ligt dit eerder tussen 50% en 70%. Binnen het huidige pensioenstelsel streeft men met een middelloonregeling (of hiervan afgeleide beschikbare premieregeling)