• darkblurbg

Advies en begeleiding bij pensioenwijzigingen, instemmingsverzoek, harmonisatie en compensatie. Uw coach bij pensioenwijzigingen.

Als ondernemingsraad (OR) is het veelal onmogelijk om alle consequenties van een aangekondigde wijziging van het pensioen te kunnen overzien. Zonder deze goed inzichtelijk te hebben kan de OR geen weloverwogen besluit nemen op een instemmingsverzoek van de werkgever.

De ondernemingsraad heeft in de meeste gevallen instemmingsrecht op wijzigingen van de pensioenregeling. Vanaf 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verder uitgebreid. Hierdoor zijn veel onduidelijkheden weggenomen, maar nog niet alle knelpunten opgelost.

Verruiming instemmingsrecht

Zo heeft de OR instemmingsrecht gekregen ongeacht de uitvoerder tenzij het een verplicht gestelde BPF regeling betreft. Verder heeft de OR instemmingsrecht gekregen over delen van de uitvoeringsovereenkomst. In de kern komt het erop neer dat de OR instemmingsrecht heeft over bepalingen die van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van de pensioenregeling. Dat zijn in ieder geval:

  • wijziging van pensioenuitvoerder;
  • regelingen over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld en
  • maatstaven voor de toeslagverlening (indexatie).

Informatieplicht werkgever

Om ervoor te zorgen dat de OR tijdig kennis kan nemen van voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst, heeft de werkgever een informatieplicht zodat de OR kan beoordelen in hoeverre bepaalde onderdelen de arbeidsvoorwaarde pensioen raakt.

Versobering van pensioen en compensatie

Door de jaren heen mag als gevolg van fiscale maatregelen steeds minder pensioen worden opgebouwd. Vanaf 2013 tot en met 2015 heeft de overheid de pensioenen met ongeveer 30% versoberd.
Op grond het pensioenakkoord is afgesproken dat vanaf 2022 het pensioenstelsel ingrijpend wordt veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de overgang de uitkeringsregeling naar de premieregeling, het zgn. nieuwe pensioencontract.

Met het afschaffen van de doorsneesystematiek wordt een einde gemaakt aan de herverdeling bij pensioenopbouw tussen jongeren en ouderen. Daarbij krijgt de deelnemer geen nominaal pensioen meer in het vooruitzicht gesteld; alle pensioenregelingen worden namelijk premieregelingen. Ook in het nieuwe systeem wordt er nog steeds – ongeacht leeftijd – dezelfde premie ingelegd, maar daarvoor krijgt een deelnemer straks zijn individuele verwerving van pensioen terug.

Middelloon regelingen worden tijdens de overgangsperiode van 2022 tot 2026 collectief 'ingevaren' o.b.v. grondslagen die door de Commissie Parameters zijn vastgesteld. Hiervoor is iedere werkgever verplicht een pensioen-transitieplan op te stellen en vormt de onderbouwing voor de afspraken over invaren en compensatie.
Na de overgangsperiode zijn middelloonregelingen fiscaal niet meer toegelaten.

Wij hebben veel ervaring in advisering van ondernemingsraden, met name bij wijzigings- en compensatietrajecten. Wij zijn er ook voor een second opinion, advies en onderhandelingen met de directie rondom het transitieplan.