• darkblurbg

CAO/BPF werkingssfeeronderzoek

De feitelijke werkelijke activiteiten/werkzaamheden en de mate waarin deze plaatsvinden zijn bepalend of een bedrijf wel of niet onder de werkingssfeer van een CAO en/of BPF valt.
Veelal sluit de werkingssfeer van de CAO aan bij het bedrijfstakpensioenfonds (BPF) maar kan ook hiervan los staan. Uit onderzoek van de AFM in 2010 bleek dat in 75% van de onderzochte dossiers niet of onvoldoende nagegaan of er een CAO en/of BPF van toepassing is. De AFM had bij deze dossiers sterke aanknopingspunten dat er een pensioenverzekering was gesloten terwijl de betreffende werkgevers onder een BPF vielen. Bij invoering van de WFT-Pensioen heeft de AFM dan ook strengere eisen aan pensioenadvisering gesteld.

Dat neemt niet weg dat achteraf blijkt dat veel bedrijven bij een pensioenfonds thuis horen. Vervelend gevolg hiervan is dat pensioenfondsen de premies dan met terugwerkende kracht vanaf het moment waarop de verplichtstelling is gaan gelden kan vorderen. Werknemers kunnen namelijk rechtstreeks bij het pensioenfonds pensioen opeisen zonder dat er premies zijn betaald. Indien er reeds een eigen pensioenregeling is getroffen of men zich heeft aangesloten bij een ander pensioenfonds is het maar de vraag of de werkgever daar tussentijds weg kan en het pensioenkapitaal kan worden overgedragen. Bij het pensioenfonds bedraagt de gemiddelde premie al snel tussen 20 en 25% van de pensioengrondslag. Eigen bijdragen van werknemers (uit dienst) kunnen meestal niet meer worden verrekend.

In de praktijk komt het voor dat zelfs meerdere pensioenfondsen één en dezelfde werkgever verplicht aansluiten met alle gevolgen van dien. Bij een dubbele pensioenregeling is al snel sprake van fiscale bovenmatigheid. De belastingdienst kan deze claim als eerste neerleggen bij het pensioenfonds. Helaas is er geen wetgeving waarin is geregeld hoe met een dubbele aansluiting bij een pensioenfonds moet worden omgegaan. Het Hof Den Haag oordeelde op 2 december 2014 dat de werkgever niet dubbel premie hoefde te betalen. Uit recente jurisprudentie blijkt dat het maatschappelijk onwenselijk is dat een werkgever door twee pensioenfondsen tegelijk kan worden aangesloten voor zover de werkgever zich te goeder trouw heeft aangesloten.

De ondernemer werkgever heeft als eerste de plicht om te bekijken in hoeverre een CAO en BPF voor hem van toepassing is. Dit is echter vaak lastige materie gezien bepaalde werkingssfeer besluiten niet altijd eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden. Ook bestaat de kans op bepaalde overlap waarvoor niets is geregeld. Het tijdig raadplegen van een pensioenspecialist is dan belangrijk.
Naast de ondernemer en pensioenadviseur heeft ook de accountant een onderzoeksplicht om te bepalen of het bedrijf valt onder een CAO en/of BPF.

Het pensioenfonds heeft een actieve onderzoeksplicht om bedrijven te zoeken die vallen onder hun verplichtstelling. Dit doet men ondermeer door te kijken naar de geregistreerde activiteiten (SBI-codes) bij de Kamer van Koophandel en de sectorcode indeling bij de Belastingdienst. Daarnaast kijkt men ook in andere registers en op de website(s) van het bedrijf zelf.
Tussen de geregistreerde werkzaamheden bij de KvK, de Belastingdienst en de werkingssfeerbesluiten bestaat vaak een mismatch. Wanneer een bedrijf met de verkeerde SBI-codes bij de KvK staat ingeschreven, is de kans groot dat de registratie bij de Belastingdienst onjuist is. Gevolg hiervan is dat bedrijven zich achteraf niet alleen (niet) hadden moeten aansluiten maar ook onjuiste premies voor de werkhervattingskas zijn afgedragen.

Vanaf ingang of bij ingrijpende wijzigingen zoals fusie is het belangrijk om een gedegen CAO/BPF onderzoek uit te voeren. Maar ook tussentijds is een controle van belang gezien verplichtstellingsbesluiten regelmatig worden vervangen en de werkzaamheden binnen een bedrijf gewijzigd kunnen zijn.

Voor accountants en administratiekantoren kunnen wij een due diligence onderzoek verrichten. Op deze manier worden de risico's in kaart gebracht en bekijken wij hoe risico's kunnen worden beperkt of problemen kunnen worden voorkomen.

Download presentatie NOAB verplichtstellingsproblematiek.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.