• darkblurbg

Werkgever heeft een spilfunctie in de pensioencommunicatie

In de praktijk en uit diverse onderzoeken bleek het pensioenbewustzijn van werknemers erg laag. Dit ondanks het feit dat de Pensioenwet als opvolger van de Pensioen Spaarfondsenwet was geschreven rondom communicatie. Hierop zijn in 2012 in het rapport 'Pensioen in duidelijke taal' door alle relevante partijen aanbevelingen gedaan en een belangrijke basis hebben gevormd voor de huidige wetgeving.

Pensioenuitvoerders moeten aan een strak regime voldoen.
Werkgevers moeten op de juiste wijze communiceren bij indiensttreding, pensioenwijzigingen en life events. Nog steeds moet pensioeninformatie tijdig en duidelijk zijn, maar sinds juli 2015 ook correct en evenwichtig. Verplichtingen die van toepassing zijn op iedere pensioenregeling.
Ongeacht of deze wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, een verzekeraar of een PPI.

Tijdig wil zeggen binnen 1 maand aanmelden, binnen 3 maanden na indiensttreding pensioeninformatie verstrekken en binnen 1 maand na overlijden.

Duidelijk wil zeggen in plaats van een weinig aansprekende en lange startbrief een uitleg van de pensioenregeling in 2 lagen welke zijn opgenomen in de Pensioen123.
In de praktijk wordt de -tot nu toe wettelijk verplichte- Pensioen123 niet of nauwelijks gelezen. Nieuwe werknemers kunnen daarom beter a.h.v. een checklist persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de nieuwe regeling. Dat kan door de werkgever worden gedaan maar ook door ons uit handen worden genomen middels een intake gesprek.

Correct? Bij een beoordeling over of de informatie
correct is, is het in ieder geval van belang dat de informatie inhoudelijk juist is en er geen tegenstrijdigheden in de informatie zitten, zowel binnen een document als tussen verschillende informatiedragers. Zo moet de informatie die de deelnemer van zijn pensioenuitvoerder ontvangt consistent zijn met de pensioenovereenkomst (tussen werkgever en werknemer) en met het pensioenreglement (tussen pensioenuitvoerder en deelnemer).

Evenwichtig? De norm evenwichtig betekent dat de relevante aanwezige voor- en nadelen goed moeten worden weergegeven. Om een juist beeld te geven moet een pensioenuitvoerder, naast informatie over de positieve kenmerken, ook informatie geven over de beperkende kenmerken of voorwaarden van de pensioenregeling. Als de informatie niet evenwichtig is en een deelnemer niet voldoende op de hoogte is van de beperkende voorwaarden of risico’s, kan hij ten onrechte een verkeerde conclusie trekken over zijn pensioenregeling, die hem ervan weerhoudt eventuele andere maatregelen. Evenwichtige informatie betekent niet dat de pensioenuitvoerder altijd uitputtend alle risico’s en voorwaarden moet noemen. De relevante aanwezige voor- en nadelen moeten goed worden weergegeven.

Deze normen gelden nu voor alle informatie die verstrekt of beschikbaar wordt gesteld, ook de niet-wettelijk verplichte informatie.

Zowel bij pensioenuitvoerders als werkgevers is het het aansprakelijkheidsrisico hierdoor toegenomen. Zo kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat hij de deelnemer niet heeft gewezen op de mogelijkheid van een ANW-hiaat pensioen. In de praktijk leidt dit tot een behoorlijke schade die als snel kan oplopen tot vele tienduizenden euro's.

Op het gebied van pensioencommunicatie kunnen wij de werkgever volledig ontzorgen middels:

  1. online pensioencommunicatieplatform op maat;
  2. individuele gesprekken en
  3. personeelspresentaties.

Pensioencommunicatie platform op maat

In de praktijk maken weinig werknemers gebruik van het werknemersportaal bij de pensioenuitvoerder. Hiervoor zijn meerdere redenen.